"INNOVATION SCIENCE AND RESEARCH"

international scientific journal

ISSN:2992-8877

Media Testimony № 083239

Official languages ​​of the journal o'zbek, ingliz, rus

Scientific articles of scientists of Uzbekistan and foreign countries are published in this magazinewill be done.
This magazine is indexed in the international databases available in the OAC list and published in electronic and printed form.

Recent accepted articles:

BOSHLANGʻICH TAʼLIMNI TASHKIL ETISHDA QOʻSHIMCHA MANBALAR, LUGʻATLAR USTIDA ISHLASH

Xusanova Naima Zokirjonovna

Ushbu maqolada boshlangʻich taʼlimni tashkil etishda qoʻshimcha manbalar, lugʻatlar bilan ishlash tamoyillari,metodlari yoritilgan.

Time:May 26, 2024, 2:54 p.m.

ONA TILI DARSLARIDA OʻQUVCHILARNING LINGVISTIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Boʻtayeva Zebo Aliyarovna

In this article, information on the development of students' linguistic abilities in mother tongue classes is reflected.

Time:May 26, 2024, 2:52 p.m.

RAHIMBOBO MASHRAB IJODINING LINGVOSTATISTIKASI

Umidjon Qo‘ziyev Yandashaliyech, Dilafruz Nu’monova Mohirjon qizi

In this article, the linguistics of Rahimbobo Mashrab's work is studied from the morphostatistical point of view, the morphostatistics of the ghazals found in the divan are determined.

Time:May 26, 2024, 2:50 p.m.

ZАMОNАVIY KLАSSIK VОLEYBОL TАRАQQIYОTI

Mаtniyоzоv Umid Оlimbоy о'g'li

Ushbu mаqоlаdа zamonaviy klassik vоleybоl spоrti taraqqiyotining о‘yin tаktikаsi, mаshg‘ulоtlаr turi, texnikаsi vа bugungi kundаgi tаrаqqiyоti hаqidа ilmiy fikrlаr tаdqiq etilаdi.

Time:May 26, 2024, 2:48 p.m.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA IKKINCHI DARAJALI BO'LAKLARNING METODIKASI

Ziyodillayeva Maqsad Abdullo qizi

This article provides information on the methodology of secondary sections in elementary grades.

Time:May 24, 2024, 1:35 a.m.

BUG‘DOY DONI TARKIBI VA SIFATI

Z.B.Alloberganova, M.M.Matkarimova, G.N.Bekturdiyeva

Don va dukkakli-don o’simliklari dunyoda juda keng tarqalgan bo’lib, ulardan olinadigan don mahsulotlari asosan oziq,-ovqat va chorva mollari uchun oziq sifatida ishlatiladi.

Time:March 13, 2024, 7:45 p.m.

BUG‘DOYNING KLEYKOVINA MIQDORINI O‘RGANISH

Z.B.Alloberganova, G.X.Xojieva, G.F.Karimova

Bug’doy doni sifatini ko’rsatuvchi asosiy ko’rsatkichlardan biri uning tarkibidagi umumiy oqsil va xo’l kleykovina miqdori

Time:March 13, 2024, 7:27 p.m.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA ОRFОGRАFIK BILIMNI SHАKLLАNTIRISHDАGI LINGVISTIK VА PSIXОLОGIK XUSUSIУАTLАR

Murodullayeva Dilsora

Onа tili dаrslаridа о‘quvchilаrning imlоviу sаvоdxоnligini оshirish vа mustаhkаmlаshdа lug‘аtlаr bilаn ishlаshni о‘rgаtish, tаfаkkur vа fikrlаsh qоbiliуаtini о‘stirish, mustаqil fikrgа egа bо‘lgаn kelаjаgimiz egаlаrini tаrbiуаlаsh bugungi kunning dоlzаrb vаzifаlаridаn biri hisоblаnаdi. Bu jarayonda o‘rganilayotgan so‘z va so‘z shakllarini to‘g‘ri talaffuz qilish hamda yozish, so‘zni grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllantirish, so‘zlarni o‘rinli tanlash va sintaktik-uslubiy jihatdan to‘g‘ri baholay olish, jumla tuzish va nutq ohangini belgilashda adabiy til imkoniyatlaridan o‘rinli foydalanish talab etiladi.Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib, ushbu maqolada оrfоgrаfik bilimni shаkllаntirishdаgi lingvistik vа psixоlоgik xususiуаtlаrni yoritamiz.

Time:March 13, 2024, 5:50 p.m.

ФОРМАТ ФАЙЛА ТРАНЗАКЦИЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА DUET

Т.А.Хужакулов, Ш.У.Азимов

формирование имен файлов, одноуровневых расчетов формат имени файлов, передача данных в формате DUET через e-mail, технологической платформы системы используется многофункциональная микропроцессорная карта, позволяющая размещать наряду с банковскими платежными приложениями целый спектр небанковских приложений и т. д.

Time:March 13, 2024, 4:51 p.m.

DARSLARDA BAHR VA VAZNNI O‘QITISH

Parpiyeva Shohsanam Olimovna, Olimova Rushana Shukuraliyevna

Ushbu maqolada aruz vazni qoidalari, bahr tushunchasining mohiyati tushuntiriladi. Aruzshunoslik qoidalari haqida bahs yuritiladi.

Time:March 12, 2024, 11:34 a.m.

More